Online Auction at U.S. Embassy in Armenia

Online Auction at U.S. Embassy in Armenia

Online Auction Date and Time: The auction will be live on September 20 at 10:00 and will end on September 24 at 22:00 (10 pm).
Location: https://online-auction.state.gov/en-US
Pre-View: All items for sale can be viewed only electronically at any time during the auction. Go to: https://online-auction.state.gov/en-US
Registration: https://online-auction.state.gov/en-US
Payment and pick up schedule: 09/26/2023 13:00-16:00.
Payment and pickup location: U.S. Embassy in Yerevan (address: 1 American Avenue, Yerevan, Armenia)
For additional details: Please call U.S. Embassy Yerevan at 010 494 200.

 

Առցանց աճուրդ ԱՄՆ դեսպանատանը

Առցանց Աճուրդի Օրն ու ժամը՝ առցանց սակարկությունները կմեկնարկեն Սեպտեմբերի 20-ին ժամը 10:00-ից և կշարունակվեն մինչև Սեպտեմբերի 24-ը ժամը 22:00.
Անցկացման վայրը՝ https://online-auction.state.gov/en-US
Ապրանքների զննումը՝ մինչ առցանց սակարկությունների մեկնարկը ապրանքատեսականուն կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ https://online-auction.state.gov/en-US
Գրանցում՝ գրանցվելու համար այցելեք https://online-auction.state.gov/en-US
Վճարումը և ապրանքների ստացման ժամանակացույցը՝ 09/26/2023 13:00-16:00.
Վճարումը և ապրանքների ստացման վայրը՝ ՀՀ ում ԱՄՆ դեսպանատուն (հասցե՝ Ամերիկյան պողոտա 1, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն)
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ Զանգահարեք ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատուն 010 494 200 հեռախոսահամարով: