Antony J. Blinken, U.S. Secretary of State.

Antony J. Blinken, U.S. Secretary of State.

Antony J. Blinken, U.S. Secretary of State.